ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Invescom Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 27. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-667921) (a továbbiakban: Társaság) mindennapi üzleti működése során különféle személyes adatokat kezel.

A jelen szabályzat célja, hogy – a módosításokkal egységes szerkezetben – meghatározza a Társaság által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az előírásaira.

1.                  ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.            Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

1.2.            Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, korlátozás vagy éppen a törlés.

1.3.            Személyes adat:

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.4.            Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.5.            Érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

1.6.           Címzett

Azok a személyek, szervek, akikkel/amelyekkel a természetes adatokat közölték vagy közölni fogják.

2.                 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1.            MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2.1.1.      A munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással összefüggésben valósul meg. 

Jogalap: Az érintett hozzájárulása.

Cél: Pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.

Érintett adatok: Név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás, önéletrajz.

Időtartam: A munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai megtartásához és egy esetleges későbbi munkaviszony-létesítés érdekében a személyes megkereséséhez.

2.1.2.     A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény – Mt., a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény – Tny.).

Cél: Munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, munkaviszony létrehozása, megszüntetése.

Érintett adatok: Név, lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím, elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím, TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, munkabér összege, bankszámlaszám, letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai, gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma, értesítendő legközelebbi hozzátartozó, munkaruházat biztosítása érdekében cipő- és ruhaméret, beléptető kártya biztosítása édekében fénykép.

Időtartam: Irányadó elévülési idő lejártát követő 30 nap, illetve Tny. 99/A. § szerinti adatok esetében öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.

2.1.3.     A Társaság által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: A Társaság jogos érdeke (adatbiztonság, munkaszervezési szempontok, az üzleti titkok óvása, munkavállaló munkavégzési kötelezettségének és a vonatkozó belső szabályzat teljesítésének ellenőrzése), a GDPR-ban előírt érdekmérlegelési teszt eredményeinek figyelembevételével (GDPR 6. cikk f.) pont).

Cél: A munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.

Érintett adatok: A Társaság által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók (a magánjellegű levelezések kivételével).

Időtartam: Irányadó elévülési idő lejártát követő 30 nap.

2.1.4.     A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: A Társaság jogos érdeke (adatbiztonság, munkaszervezési szempontok, az üzleti titkok óvása, munkavállaló munkavégzési kötelezettségének és a vonatkozó belső szabályzat teljesítésének ellenőrzése), a GDPR-ban előírt érdekmérlegelési teszt eredményeinek figyelembevételével (GDPR 6. cikk f.) pont).

Cél: A munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, illetve a magáncélú internethasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.

Érintett adatok: A munkavállaló internethasználatával kapcsolatos adatok.

Időtartam: Irányadó elévülési idő lejártát követő 30 nap.

2.1.5.     Orvosi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése (a Munkavédelmi törvény 58. §-a).

Cél: Orvosi alkalmasság igazolása; munkáltatóra irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése, hatékony és szakszerű munkavégzés biztosítása; munkavállaló egészségének és testi épségének védelme.

Érintett adatok: Éves orvosi alkalmassági vizsgálat vonatkozásában az alkalmasság vagy nem alkalmasság ténye.

Időtartam: A jogviszony megszűnésétől számított 3 hónap.

2.1.6.     A munkavállalók céges marketingfelületeken és marketinganyagokban való megjelenésével kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: A Társaság jogos gazdasági érdeke, a GDPR-ban előírt érdekmérlegelési teszt eredményeinek figyelembevételével (GDPR 6. cikk f.) pont), valamint az érintett munkavállaló hozzájárulása.

Cél: A tevékenység jellegére tekintettel (tanácsadási szolgáltatás) a munkavállalók szakértelmének marketingcélú bemutatása potenciális ügyfelek számára a Társaság honlapján, valamint marketingcélú és üzletszerzési célú dokumentumaiban, továbbá a társaság nemzetközi szervezetének (Global M&A Partners) marketinganyagaiban.

Érintett adatok: A munkavállalók neve, telefonszáma, munkahelyi e-mail címe, fényképe, pozíciójának megnevezés és szakmai önéletrajzának tartalma.

Időtartam: Legfeljebb a jogviszony megszűnésétől számított 3 hónap, hozzájárulás esetén annak visszavonása.

2.2.           JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2.2.1.     Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése).

Cél: Számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

Érintett adatok: A Társaság természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma.

Érintett személyek: A Társaság természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

Időtartam: A szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 év.

Címzett: A számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó munkavállalók, adatfeldolgozók, vezető tisztségviselő.

2.2.2.     Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CL. törvény 50. § (1) bekezdése).

Cél: Adó- és járulékbevallás elkészítése.

Érintett adatok: A Társaság vezető tisztségviselője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

Érintett személyek: A Társaság vezető tisztségviselője, munkavállalói, családtagjaik.

Időtartam: A jogviszony megszűnésétől számított 8 év.

Címzett: A Társaság könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, vezető tisztségviselői.

2.2.3.     Visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelv 26. cikkének (1) bekezdése.

Cél: A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentett lehetséges szabályszegések kivizsgálása, megállapítása és megszüntetése.

Érintett adatok: A bejelentés tartalmát képező adatok és a bejelentő adatai, melyek többek között lehetnek: a bejelentésben megadott név, elérhetőségek, egyéb személyes adatok.

Időtartam: Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

2.3.           A TÁRSASÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

2.3.1.     A Társaság honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

A Társaság honlapjára látogatóknak lehetőségük van annak beállítására, hogy milyen típusú cookie-kat (cookie: a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.) használhat a honlap. A cookie beállításokat a felhasználó később bármikor megváltoztathatja a böngészőjében is.

Szükséges Cookie-k

Ezek a cookie-k elsősorban a Honlap megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve a honlapon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:

 • biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése;
 • feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése;
 • statisztikai célú webanalitikai mérések;
 • hirdetések megjelenítése a Honlapon.

Funkcionális Cookie-k

Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések kerüljenek megjelenítésre a felhasználónak.

Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi

 • biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése;
 • feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése;
 • statisztikai célú webanalitikai mérések;
 • hirdetések megjelenítése a Honlapon;
 • felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak).

Kényelmi Cookie-k

Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Honlap használatát elemezve személyre szóló tartalmak és hirdetések kerüljenek megjelenítésére, megküldésre a felhasználónak.

Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:

 • biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése;
 • feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése;
 • statisztikai célú webanalitikai mérések;
 • emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről;
 • hirdetések megjelenítése a Honlapon;
 • felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak);
 • honlap-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmak kerüljenek megjelenítésre a Honlapon;
 • a Honlapon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy a felhasználó személyre szóló ajánlatokkal kerüljön megkeresésre az általa megadott elérhetőségeken.

2.3.2.     Feliratkozás hírlevélre

Jogalap: Az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a hírlevélre történő feliratkozás útján ad meg.

Cél: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések,

Érintett adatok: E-mail cím, név, cégnév, pozíció.

Időtartam: A hírlevélről történő leiratkozást, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, egyebekben az utolsó adatfrissítéstől számított 5 év.

2.4.           EGYÉB ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2.4.1.     Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

A Társaság által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Társaság harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

Jogalap: Az érintett hozzájárulása.

Cél: Azonosítás, kapcsolattartás, ajánlatadás.

Érintett adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Időtartam: Az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő legfeljebb 1 év.

2.4.2.     Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A Társaság a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben.

Jogalap: Szerződés teljesítése.

Cél: A kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása.

Érintett adatok: Név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám.

Időtartam: A jogviszony megszűnésétől számított 8 év.

2.4.3.     Névjegyekkel és egyéb kapcsolattartással összefüggő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A Társaság az átadott névjegyekkel, illetve részére egyéb módon megadott, kapcsolattartással összefüggő személyes adatokkal (a továbbiakban együttesen: Névjegyadatok) összefüggésben adatkezelési tevékenységet lát el az alábbiak szerint:

Jogalap: Munkaviszonnyal összefüggésben átadott Névjegyadatok esetén a szerződéses partner jogos érdeke, a GDPR-ban előírt érdekmérlegelési teszt eredményeinek figyelembevételével (GDPR 6. cikk f.) pont); nem munkaviszonnyal összefüggésben átadott Névjegyadatok esetén az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a.) pont).

Cél: Kapcsolatépítés és kapcsolattartás, egyeztetés, kommunikáció biztosítása,

Érintett adatok: Az átadott Névjegyadatok.

Időtartam: A jogos érdek megszűnésétől számított legfeljebb 1 év időtartamig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

2.4.4.     Egyéb adatkezelések

A Társaság székhelyéül szolgáló Irodaház központilag alkalmaz kamerás megfigyelőrendszert és elektronikus beléptető rendszert az Irodaház területén, amellyel összefüggésben a Társaság semmilyen adatkezelési – vagy feldolgozási tevékenységet nem végez. Bővebb információk ezzel összefüggésben az Irodaház munkatársaitól kérhetők.

A jelen szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a Társaság köteles tájékoztatást adni.

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.                 AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Társaság elérhetőségein.

3.1.            Tájékoztatáshoz való jog:

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Társaság jelen tájékoztatóban írt elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3.2.           Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3.3.           Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3.4.           Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5.           Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Társaság tájékoztatja az érintettet.

3.6.           Adathordozáshoz való jog:

Amennyiben automatizált módon történik az adatkezelés, és a Társaság az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli, úgy az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3.7.           Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

3.8.           Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy
 • meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3.9.           Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.10.       Jogorvoslatokhoz való jog:

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni a www.naih.hu honlapon megjelölt elérhetőségeken.

4.                 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

Ha a Társaság megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5.                  A TÁRSASÁG ÁLTAL MEGBÍZOTT ADATFELDOLGOZÓKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A Társaság az általa kezelt személyes adatokkal összefüggésben külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

 • internetes honlap üzemeltetése, karbantartása;
 • adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • személy- és vagyonbiztonsági feladatok ellátása.

Az adatfeldolgozók felsorolását jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adatfeldolgozók tevékenységük során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkeznek, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

6.                 ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1.           Az adatbiztonság megvalósításának elvei

A Társaság személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

A Társaság az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

6.2.           A Társaság informatikai nyilvántartásainak védelme

A Társaság az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 • ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz);
 • gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet;
 • gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver, mind a hardver eszközök tekintetében;
 • megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

6.3.           A Társaság papíralapú nyilvántartásainak védelme

A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A Társaság vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat – függetlenül az adatok rögzítésének módjától – kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.